Списание „Темис“

ЕЛСА България разработва списание, направено от студенти за студенти. То излиза два пъти годишно и се фокусира върху актуални теми от правния свят. „Темис“ съдържа студентски разработки, коментар върху съдебна практика, информация относно най-новите развития в правото както у нас, така и в чужбина, сравнително-правен анализ на важни институти, интервюта с практици и още много други любопитни рубрики.

Брой 2

В него ще намерите:

 • Самоуправството като способ за (не)решаване на имуществени спорове
 • Дискусия върху конкурентно право и устойчивост – възпрепятства ли член 101 ДФЕС развитието на устойчиви иновации?
 • Байганьовщината в българското законодателство
 • Група държави срещу корупцията (GRECO)

Брой 1

В него ще намерите:

 • Свободата на съдията в преценката му за злоупотреба с власт
 • Осигуряване на равенство чрез насърчителни мерки
 • Дебат върху индивидуалната конституционна жалба
 • Правото на достъпна медицинската помощ
 • Свобода на вероизповеданията
 • Отпускът по бащинство
 • Юридически речник
 • Календар на юриста
 • Правни новини

Copyright © 1989 - ELSA Bulgaria.All Rights Reserved